1


Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie, všeobecné pojmy a pravidlá  pri spracúvaní a ochrane osobných údajov v rámci realitnej kancelárie Maxim Real, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch. Spracúvanie a ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Definície pojmov

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi (realitnej kancelárii).

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Spracovanie osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov sú dodržiavame zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov na dobu nevyhnutnú napr. na plnenie zmluvných povinností a nie kratšiu ako ustanovujú osobitné predpisy (napr. zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pod.).

Práva dotknutej osoby

Dotknutej osobe, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si dotknutá osoba môže uplatniť voči prevádzkovateľovi:

Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajoch, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť osobe, ktorej osobné údaje majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom.

Právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že sú o dotknutej osobe žiadateľa spracúvané osobné údaje, v rozsahu stanovenom zákonom.

Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby žiadateľa, vymazanie týchto osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom.

Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o odovzdanie spracúvaných osobných údajov v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie osobné údaje namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje namietajúcej osoby na tento účel.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením a/alebo zákonom.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť zaslaním zaslaním správy prostredníctvom elektronickej pošty na adresu prevádzkovateľa info-ZVNC-maximreal.sk alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Maxim Real s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa na nás obrátiť (i) prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info-ZVNC-maximreal.sk alebo klasickou poštou na adresu Maxim Real, Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava.