1


​Etický kódex

 1. Tento etický kódex upravuje a predstavuje základné hodnoty a povinnosti realitných maklérov a realitnej kancelárie Maxim Real (ďalej len „Kancelária“), pri poskytovaní služieb spojených najmä so sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľností a s tým súvisiacim poradenstvom a službami.
 1. Realitný maklér a Kancelária:
 1. dodržujú všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;
 1. poskytujú svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi tak, aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú a nemajetkovú újmu;
 1. chránia záujmy klientov a zaobchádzajú so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Konajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe zásad úcty, čestnosti a odbornosti;
 1. pristupujú k stranám obchodného prípadu a k všetkým potencionálnym klientom na základe princípu  rovnosti, a teda bez rozdielu pohlavia, rasy, národnosti, vierovyznania, veku, spoločenského postavenia a sexuálnej orientácie;
 1. starostlivo nakladajú s dokladmi, ktoré im boli zverené, chránia ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobia všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami;
 1. vybavujú agendu a plnia svoje záväzky  načas a v dohodnutých  termínoch. V prípade, že sa vyskytnú skutočnosti objektívne brániace dodržaniu tejto zásady, vhodným spôsobom zabezpečia vybavenie záležitosti v najskoršom možnom termíne tak, aby sa predišlo škodám a ujme na dobrom mene Kancelárie;
 1. zachovávajú mlčanlivosť, nezverejňujú osobné údaje a majetkové pomery klientov, nezverejňujú  údaje a iné skutočnosti  vzťahujúce  sa k obchodnému prípadu a dodržujú povinnosť zachovávať o týchto údajoch mlčanlivosť, s výnimkou zákonom  predpísaného a povoleného použitia a s výnimkou informácií a skutočností verejne prístupných a známych;
 1. úplne a pravdivo informujú účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvedia. Pri rokovaní sa vyvarujú zatajovaniu, zveličovaniu alebo skresľovaniu, nepodsúvajú  svoj názor a ponechajú klientovi slobodnú voľbu a rozhodnutie na základe všetkých poskytnutých a dostupných informácií;
 1. neposkytujú svojim klientom poradenstvo a informácie, ktoré sú mimo rámca ich odbornej spôsobilosti. Pokiaľ si to charakter služby alebo informácie vyžaduje, zabezpečia spoluprácu odborníka v danej problematike (advokát, súdny znalec, architekt, statik, finančný poradca a pod.).
 1. Realitný maklér:
 1. prispieva k dobrému menu Kancelárie svojim odborným a svedomitým konaním, vystupuje slušne  a zachováva si jasné vzťahy;
 1. neznižuje vážnosť kancelárie u verejnosti a klientov, a dôsledne dbá o to, aby Kancelária bola videná a chápaná ako kvalitná, profesionálna a uznávaná v oblasti poskytovania realitných služieb;
 1. poskytuje služby za odmenu v súlade s príslušnou zmluvou a s dodržaním zásady výšky odmeny obvyklej pre daný druh služby;
 1. nie je oprávnený vo svojom mene alebo na svoj účet uzatvoriť rezervačnú, sprostredkovateľskú či obdobnú zmluvu alebo akúkoľvek dohodu o prijatí odmeny, či provízie. Uvedené sa vždy deje pod hlavičkou kancelárie, a v príslušných dokumentoch môže byť realitný maklér uvedený ako osoba poverená alebo splnomocnená za kanceláriu;
 1. nepoužíva podvodné alebo  klamlivé praktiky, nevyvíja konanie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného, prospechu, či výhody;
 1. ak je to možné a vhodné, a vždy výhradne so súhlasom klienta označí nehnuteľnosť použitím identifikátorov Kancelárie  (plachta s logom, tabuľa a pod.). Označenie vykoná na vhodnom mieste,  a vhodným spôsobom s cieľom informovať potencionálnych klientov o predaji alebo prenájme nehnuteľnosti;
 1. zúčastňuje sa školení a vzdelávacích aktivít zabezpečovaných kanceláriou za účelom neustáleho udržiavania a prehlbovania odbornej kvalifikácie, a tým zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.
 1. Akceptovanie a dodržiavanie tohto etického kódexu je jednou z podmienok spolupráce realitného makléra a Kancelárie.
 1. Etický kódex bol Kanceláriou  naposledy aktualizovaný dňa 01.02.2020.