1


Podľa aktuálnej platnej novely zákona  č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov práva a povinnosti zo zodpovednosti za nedostatky a škody voči zhotoviteľovi domu prechádzajú z pôvodného vlastníka domu na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. V súvislosti s tým pribudla správcom a spoločenstvám povinnosť uplatňovať práva vlastníkov vyplývajúce zo zodpovednosti za nedostatky domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku voči tretím osobám. Ide o zásadnú zmenu, ktorá súčasne zvyšuje nároky na odborné a právne znalosti spoločenstiev a profesionálnych správcov.


Termín a program schôdze alebo zhromaždenia vlastníkov musí po novom doručiť správca alebo spoločenstvo vlastníkom najmenej sedem dní vopred. Novela zákona priniesla zmenu aj v termíne na zvolanie schôdze alebo uskutočnenie písomného hlasovania v prípade, že o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov. Podľa nových pravidiel sa schôdza alebo písomné hlasovanie musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti.

Zdroj: Hospodárske noviny,  JUDr.Marek Valachovič, advokát a vedúci kolektívu komentára k bytovému zákonu