Chcete zmeniť správcu? Pozrite si návod krok za krokom.

Nie ste spokojní so svojím bytovým správcom? HN prinášajú podrobný návod, ako vymeniť správcu bytov a nebytových priestorov bez zbytočných problémov.

Od 1. januára 2018 bude možné uzavrieť zmluvu len so správcom zapísaným do zoznamu správcov vedeným ministerstvom. Ak dôjde k vyčiarknutiu správcu zo zoznamu správcov, zanikne zmluva o výkone správy dňom účinnosti novej zmluvy o výkone správy so správcom zapísaným v zozname, alebo dňom vzniku spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, najneskôr však do 6 mesiacov od vyčiarknutia zo zoznamu správcov. Čo sa týka samotnej zmluvy o výkone správy, tu sa úprava nemení a stále platí, že zmluva, jej zmeny či zánik zmluvy sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

1. Vyvolajte hlasovanie o vypovedaní zmluvy.

Výpoveď zmluvy musíte ako vlastníci odhlasovať, a to buď na schôdzi vlastníkov, alebo písomne. Ak správca nemá záujem zvolať schôdzu, môže o zvolanie požiadať štvrtina vlastníkov. Takúto žiadosť, podpísanú potrebným množstvom vlastníkov, je nevyhnutné správcovi preukázateľne doručiť. A to preto, že od tohto dňa začína správcovi plynúť 15-dňová lehota na zvolanie schôdze. Ak ju do stanoveného termínu nezvolá, môžu si schôdzu zvolať vlastníci sami.

Písomné hlasovanie tiež vyhlasuje správca a ten ho na svoje odvolanie zrejme nebude mať záujem zrealizovať. V prípade žiadosti štvrtiny vlastníkov o vyhlásenie písomného hlasovania ho môže vyhlásiť formou, ktorá nebude vyhovovať vlastníkom, a tak môže byť takáto forma hlasovania značne problematická.

2. Odhlasujte výpoveď.

Na schôdzi vlastníkov alebo písomným hlasovaním treba prijať uznesenie o vypovedaní zmluvy o výkone správy nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

3. Oznámte výpoveď starému správcovi

Je nevyhnutné, aby ste zo schôdze vytvorili zápisnicu, ktorú spolu s prezenčnou listinou preukázateľne doručíte správcovi. Je vhodné, aby ste zápisnicu a prezenčnú listinu vyhotovili v dvoch origináloch, dokonca môžete vytvoriť overenú kópiu originálu, aby sa originál u správcu po doručení „nestratil“. Správcovi začne prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede plynúť výpovedná lehota (štandardne trojmesačná). Počas tohto obdobia je potrebné nájsť si nového správcu. Ak hlasovanie prebehlo písomne, doručte správcovi jeho výsledky.

4. Urobte výber nového správcu

Výber kandidátov na nového správcu, respektíve odporučenie konkrétneho správcu z oslovených kandidátov, je najlepšie nechať v kompetencii užšej skupiny vlastníkov napríklad na komisiu vlastníkov alebo zástupcu/zástupcov vlastníkov, ktorí sa s kandidátmi stretnú pri obhliadke domu, resp. na osobnom stretnutí.

5. Odsúhlaste nového správcu

Odsúhlasenie a podpis zmluvy o výkone správy s novým správcom je druhý krok. Je potrebné, aby ste ho urobili na schôdzi vlastníkov. Tu reálnejšie vyzerá aj možnosť písomného hlasovania, ktoré by mohol odvolaný správca vyhlásiť. Schôdzu vlastníkov musí znovu zvolať súčasný správca domu. Zmluvu o výkone správy s novým správcom je potrebné opäť prijať uznesením nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Zároveň je vhodné, aby prítomní vlastníci schválenú zmluvu o výkone správy s novým správcom na tejto schôdzi podpísali. Zápisnicu z tejto schôdze je takisto potrebné doručiť ešte stále aktuálnemu správcovi bytového domu.

6. Odovzdanie správy

Bývalá správcovská spoločnosť musí 30 dní pred skončením výkonu správy, najneskôr posledný deň, odovzdať správu bytového domu novému správcovi a previesť finančné prostriedky vlastníkov bytového domu na účty zriadené novým správcom. Celý tento proces je štandardne v kompetencii odovzdávajúcej a preberajúcej správcovskej spoločnosti.

Zdroj: Hospodárske noviny 16.10.2015